Javni oglas FMROI za dodjelu stipendija studentima – povratnicima na području RS-a za ak. 2014/15. godinu

Na osnovu člana 11. stav 7. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine (‘’Službene novine FBiH’’, broj: 15/05), a u cilju podrške kvalitetnoj izradi i provedbi planova i programa humanitarnog, zdravstvenog i psihosocijalnog, zbrinjavanja povratnika u mjestima povratka za 2015. godinu, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

Javni oglas
za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na području Republike Srpske

I

Objavljuje se Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim studentima-povratnicima na području Republike Srpske, za akademsku 2014/2015. godinu.

II

Pravo na dodjelu stipendije imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uslove:

da su članovi povratničkih domaćinstava na području Republike Srpske;
da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama povratka na području Republike Srpske;
da studiraju na jednoj od priznatih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini;
da su redovni studenti ili redovni samofinansirajući studenti, prvi put upisani na neku od godina studija, I i II ciklusa po Bolonjskom ili dodiplomskog studija po starom sistemu obrazovanja;
da nisu stariji od 30 godina.
III

Iznos pojedinačne stipendije će biti 600,00 (šeststotina) KM za studente I i II godine studija i 800,00 (osamstotina) KM za studente III, IV i starijih godina studija.

IV

Isplata stipendije će se izvršiti na žiro-račune studenata u dva jednaka dijela. Prvi dio će se isplatiti u prvom kvartalu 2015. godine, odnosno nakon usvajanja budžeta FBiH za 2015. godinu, a drugi dio u junu 2015. godine.

V

Prijava na Javni oglas treba obavezno da sadrži slijedeće dokumente:

Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni oglas, na obrascu koji je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56, Sarajevo;
Originalno uvjerenje/potvrda da su redovni studenti na priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, ne starije od 30 dana;
Originalno uvjerenje o prebivalištu (CIPS), ne starije od 30 dana;
Uvjerenje/potvrdu o ostvarenom povratku sa naznakom godine povratka za nosioca domaćinstva u kojem student živi (izdato od nadležnog organa original ili ovjerena fotokopija;
Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu, ne starija od 6 mjeseci;
Kopiju ugovora o otvaranju računa u banci (žiro/tekući/transakcijski) ili potvrdu banke o otvorenom računu;
 Dokazi o visini prihoda članova zajedničkog domaćinstva:Potvrda o visini plaće zaposlenih članova domaćinstva, i/ili
Ček od PIO/MIO o visini penzije/mirovine (porodična/obiteljska, starosna penzija/mirovina, invalidska penzija/mirovina) ako je član domaćinstva penzioner/umirovljenik), i/ili
Dokaz o nezaposlenosti članova domaćinstva: potvrda biroa za zapošljavanje, lične izjave o (ne)ostvarenim godišnjim prihodima ovjerene od strane općinske službe za ovjeru potpisa ili dokazi o školovanju za ostale nezaposlene članove domaćinstva.
VI

U slučaju prijavljivanja velikog broja kandidata za stipendiranje u ovoj akademskoj godini, prednost će imati studenti sa manjim prihodima po članu domaćinstva.

Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za dodjelu studentskih stipendija’’ na adresu:
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Alipašina 41, 71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosioca, tačnu adresu i kontakt telefon)

Javni oglas ostaje otvoren 40 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R
mr. Adil Osmanović

Prilozi:

Obrazac prijave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *