Uputstvo autorima

RECENZOR PIŠE ANONIMNU RECENZIJU NA DOSTAVLJENI ČLANAK PREMA PRIMJERU KOJI SLIJEDI OBIMA JEDNE A-4 STRANICE. OBAVEZA JE RECENZORA DA UPIŠE NIVO VLASTITOG NAUČNOG ZVANJA I INSTITUCIJU U KOJOJ JE ZAPOSLEN SA VREMENOM PISANJA RECENZIJE. P r i m j e r UNIVERZITET NOVI SAD Fakultet političkih nauka Novi Sad Prof. dr Zoran Zoranović R E C E N Z I J A  NAZIV RADA: „STRATEGIJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIH“ VRSTA RADA: ČLANAK – Orginalni naučni rad NAMJENA RADA: objavljivanje u naučnom-stručnom časopisu „Svarog“ Nezavisnog univerziteta Banja Luka ZNAČAJ RADA: značaj rada proizilazi iz aktuelnog sagledavanja motivacije zaposlenih da bi se izvršila njihova homogenizacija i segmentacija u skladu sa utvrđenim srategijama koje će doprinjeti identifikaciji motiva kao pokretačnih faktora angažovanja zaposlenih. OBIM RADA: 1 autorski tabak (16 strana);STRUKTURA RADA: naslov, rezime, ključne riječi, abstract, key words, uvod, glavni dio, zaključak, pregled korišćene literatura; ILUSTRACIJE I PRILOZI: U tekstu ima pet ilustracija (dijagrama i fotografija);Posmatran u cjelini, rad je urađen prema zahtjevanim naučnim, didaktičkim, metodološkim i jezičkim standardima, predviđenim za ovakve vrste radove. Spada u orginalne naučne radove čija aktuelnost proizilazi iz potreba definisanja strategija motivacije zaposlenih u privrednim društvima i kolektivima.Segmentacija motiva izvodi se prema grupama zaposlenih i slijedi nakon identifikacije motiva u kojem se nastoje podudarni motivi razvrstati po homogenim grupama u kojima će se unutar iste grupe međusobno podudarati, a kod formiranih grupa međusobno značajno razlikovati. Varijable segmentacije su životna dob zaposlenih, stručnost, primanja, veličina i struktura porodica zaposlenih, status zaposlenih i privrženost zaposlenih organizaciji.Na temelju formiranih segmenata zaposlenih prema njihovim motivima, menadžment može primijeniti Strategiju nediferencirane motivacije (iste motivacijske podsticaje za sve zaposlene u kolektivu); diferenciranu strategiju motivacije (za svaki segment zaposlenih različite motivacijske podsticaje); strategiju koncentrirane motivacije (favoriziranje jednog ili dva segmenta zaposlenih kroz motivacijske podsticaje). Svaka od ove tri strategije motivacije zaposlenih ima određene specifičnosti pri svojoj primjeni.Sadržaj rada je po strukturi usaglešen je sa naslovom rada. Autor dosta precizno ukazuje na značaj motivacije zaposlenih u određenoj organizaciji i razlaže na tri strategije koje dominantno opredeljuju podjele zaposlenih i njihove motive.Relevantnim obrazlaganjem pitanja u glavnom dijelu rada, autor vješto povezuje uvodni dio, proces istraživanja i zaključna razmatranja na kraju radu nudeći odgovarajuće preporuke.Ovaj rad je pisan vrlo jasnim i razumljivim jezikom bez nepotrebnih sintagmi, a stil pisanja uobičajen je za ovakvu vrstu radova. Citiranja u radu su urađena vrlo korektno, u skladu sa važećim normama o pisanju naučnih radova.Proizlazi da je rad urađen u skladu sa namjenom i zadovoljava kriterije za ovakvu vrstu radova te,P r e d l a ž e m: objavljivanje rada pod naslovom „STRATEGIJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIH“ u naučno-stručnom časopisu SVAROG.Banja Luka, 25. maj 2014. godine RECENZENT Prof. dr Zoran Zoranović

Poštovani saradnici,

Časopis Svarog izlazi dva puta godišnje na srpskom i jeziku konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine te engleskom jeziku.

U časopisu se objavljuju originalni naučni radovi, prethodna saopštenja, pregledni i stručni radovi, prikazi i polemike u kojima se izlažu ideje i stavovi o problemima prirodnih i društvenih nauka, sa težištem na političkim, ekonomskim, pedagoškim i ekološkim naukama, odnosno matičnim naukama fakulteta koji funkcionišu u sastavu Nezavisnog univerziteta. U tematiku časopisa uklapaju se i naučni i stručni radovi gdje se razmatraju širi teorijski problemi i aspekti multidisciplinarnog karaktera, značajni za naučne oblasti Univerziteta, uključujući i metodološke i didaktičke (metodičke) probleme. U časopisu se mogu objavljivati i radovi iz oblasti koje su neophodne za rad istraživača, nastavnika i studenata osnovnih, master i doktorskih studija, kao i prikazi i izvodi odabranih magistarskih teza, doktorskih disertacija, značajnijih naučnih knjiga (publikacija Univerziteta i drugih) i iskustava iz nastavne prakse. Posebna pažnja pridaje se radovima nastalim na iskustavima iz nastavne i istraživačke prakse Univerziteta.

S obzirom na strukturu i potrebe, časopis se može štampati i kao tematski broj vezan za neka značajna društvena pitanja. U takvim brojevima načelno se elaboriraju širi teorijski problemi, rezultati istraživanja ili radovi sa naučnih i stručnih skupova i rasprava.

Naslov rukopisa treba da bude kratak i jasan i da odražava i afirmiše sadržaj koji se želi adekvatno predstaviti.

Autori su obavezni uz prijavu rukopisa dostaviti puno ime i prezime, naučno/nastavno zvanje, e-mail kontakt adresu, naziv institucije u kojoj je zaposlen, kratak autorski CV. Autor uz rad mora dostaviti izjavu da rukopis nije dostavljen drugoj redakciji na publikovanje ili je publikovan.

Autor predlaže naučnu klasifikaciju rada i obavezno dostavlja dvije stručne recenzije (po vlastitom izboru). Predložene recenzije su preporuka za otvaranje uredničkog recenzentskog postupka. Konačnu odluku o naučnoj kategorizaciji rada daju recenzori redakcije časopisa.

Rukopis treba da sadrži apstrakt (sažetak) (100 do 250 riječi) u kome autor kratko ističe suštinu osnovnih ideja i stavova po pitanjima koja se razmatraju u radu. Ključne riječi na srpskom jeziku tri i najviše šest riječi.

Abstract se piše na engleskom jeziku i Key Words (ključne riječi) dolaze na kraju rukopisa prije literature.

Osnovu teksta rukopisa čini uvod, gdje se ističe problem i predmet istraživanja, razrada (glavni dio rada), zaključak.

Tekstove za tabele, skice, slike i druge priloge dostaviti posebno uz tačno označeno mjesto u rukopisu na koje oni dolaze. Crteže treba prirediti u skladu sa standardima grafičkih i kompjuterskih tehnologija.

Rukopis treba da bude jezički i stilski korektan, logički sistematizovan sa jasnim iskazima i argumentima, uz korektnu upotrebu naučne i stručne terminologije (aparature) i bez podataka usmjerenih na kompromitaciju (rušenje digniteta) određenih ličnosti (institucija) i iznošenje dokumenata službenog (povjerljivog) karaktera.

U dužem tekstu, potrebno je staviti odgovarajuće podnaslove, a pojedine riječi ili rečenice mogu se napisati kurzivom (masnim slovima) ili podvući kako bi istakao značajaniji dio sadržaja.

Obim rada, u načelu je dužine do jednog autorskog tabaka (16 stranica, odnosno 30.000 karaktera – slovnih oznaka, uključujući i bjeline između riječi i fusnote). Zavisno od značaja problema koji je predmet rada, samo izuzetno može biti većeg obima o čemu odlučuje redakcija.

Rukopis se dostavlja redakciji časopisa elektronskim putem na formatu A-4, rađen u Wordu (Times New Roman), ćiriličnim ili latiničnim fontom, veličina slova 12, sa povećanim proredom (exactly 18 pt) i razmakom između paragrafa 6 pt before i 6 pt after. Prvi red paragrafa treba da bude uvučen 0,5 inča ili 1,27 cm. Margine (lijevo, desno, gore, dolje) treba da budu po jedan inč (oko 2,5 cm).

Prilozi rukopisu (šeme, skice, grafikoni) trebaju biti urađeni na računaru, ili izuzetno, tušem na pausu. Sve podatke koji nisu neophodni u crtežu (ili ga opterećuju) treba staviti u legendu. Slovne i brojčane oznake na jednom crtežu trebaju biti iste veličine, a fizičke veličine izražavati u mjernim jedinicama međunarodnog sistema označavanja (SI).

Inostrana imena autora ili imena značajnih ličnosti koje su zastupljene u tekstu fonetski transkribovati u skladu s pravilima pravopisa, a prilikom prvog javljanja u tekstu u zagradi navesti njihov izvorni oblik.

Dokumentaciona podloga rukopisa (citati, napomene, korišćena bibliografija) trebaju sadržavati podatke koji upućuju čitaoce na korišćene izvore.

Za navođenje referenci u tekstu i spisku korištene literature koristi se Hardvardski (autor – datum) sistem.

Referisanje u tekstu:

  • Uobičajeni način prikaza ponašanja subatomskih čestica je preko tzv. Feynmanovih dijagrama (Feynman, 1960); ili: Uobičajeni način prikaza ponašanja subatomskih čestica je preko tzv. Feynmanovih dijagrama (Feynman, 1960: 45) – dodaje se broj stranice zbog lakšeg praćenja izvora.

Kod doslovnog preuzimanja dijela teksta dodaju se navodnici: „Klasična teorija Velikog praska …“ (Penrose, 2007: 37).

Navođenje referenci u spisku literature:

  • Bibliografska jedinica treba da sadrži: prezime i ime (ili prvo slovo imena) autora, godinu publikovanja: naziv djela, mjesto izlaženja, naziv izdavača: Kundačina, M., Banđur, V. (2010). Akademsko pisanje.Užice: Učiteljski fakultet.

Internet adrese:

http://www.library.uq.edu.au/training/citation/harvard_6.pdf

http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html, vrijeme uvida u tekst pr. 22.04.2012.

Uredništvo zadržava pravo redakcijskih ispravki dobijenih rukopisa i njihovo prilagođavanje propozicijama časopisa.

Rukopisi se ne vraćaju.

Radovi i recenzorski postupak se ne honorišu, a autor po objavljivanju dobija dva primjeraka i institucije koje su uključene u istraživanja.

Rukopisi se mogu dostaviti lično uredništvu ili slati na adresu: Nezavisni univerzitet Banja Luka, Veljka Mlađenovića br. 12 E, 78000 Banjaluka ili slanjem na elektronsku poštu e-mail: in**@nu**.orgsv****@nu**.org


Uputstvo za recenzente

RECENZOR PIŠE ANONIMNU RECENZIJU NA DOSTAVLJENI ČLANAK PREMA PRIMJERU KOJI SLIJEDI OBIMA JEDNE A-4 STRANICE.OBAVEZA JE RECENZORA DA UPIŠE NIVO VLASTITOG NAUČNOG ZVANJA I INSTITUCIJU U KOJOJ JE ZAPOSLEN SA VREMENOM PISANJA RECENZIJE. P r i m j e r UNIVERZITET NOVI SADFakultet političkih naukaNovi SadProf. dr Zoran ZoranovićR E C E N Z I J A   NAZIV RADA: „STRATEGIJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIHVRSTA RADA: ČLANAK – Orginalni naučni radNAMJENA RADA: objavljivanje u naučnom-stručnom časopisu „Svarog“ Nezavisnog univerziteta Banja LukaZNAČAJ RADA: značaj rada proizilazi iz aktuelnog sagledavanja motivacije zaposlenih da bi se izvršila njihova homogenizacija i segmentacija u skladu sa utvrđenim srategijama koje će doprinjeti identifikaciji motiva kao pokretačnih faktora angažovanja zaposlenih.OBIM RADA: 1 autorski tabak (16 strana);STRUKTURA RADA: naslov, rezime, ključne riječi, abstract, key words, uvod, glavni dio, zaključak, pregled korišćene literatura;ILUSTRACIJE I PRILOZI: U tekstu ima pet ilustracija (dijagrama i fotografija);Posmatran u cjelini, rad je urađen prema zahtjevanim naučnim, didaktičkim, metodološkim i jezičkim standardima, predviđenim za ovakve vrste radove. Spada u orginalne naučne radove čija aktuelnost proizilazi iz potreba definisanja strategija motivacije zaposlenih u privrednim društvima i kolektivima.Segmentacija motiva izvodi se prema grupama zaposlenih i slijedi nakon identifikacije motiva u kojem se nastoje podudarni motivi razvrstati po homogenim grupama u kojima će se unutar iste grupe međusobno podudarati, a kod formiranih grupa međusobno značajno razlikovati. Varijable segmentacije su životna dob zaposlenih, stručnost, primanja, veličina i struktura porodica zaposlenih, status zaposlenih i privrženost zaposlenih organizaciji.Na temelju formiranih segmenata zaposlenih prema njihovim motivima, menadžment može primijeniti Strategiju nediferencirane motivacije (iste motivacijske podsticaje za sve zaposlene u kolektivu); diferenciranu strategiju motivacije (za svaki segment zaposlenih različite motivacijske podsticaje); strategiju koncentrirane motivacije (favoriziranje jednog ili dva segmenta zaposlenih kroz motivacijske podsticaje). Svaka od ove tri strategije motivacije zaposlenih ima određene specifičnosti pri svojoj primjeni.Sadržaj rada je po strukturi usaglešen je sa naslovom rada. Autor dosta precizno ukazuje na značaj motivacije zaposlenih u određenoj organizaciji i razlaže na tri strategije koje dominantno opredeljuju podjele zaposlenih i njihove motive.Relevantnim obrazlaganjem pitanja u glavnom dijelu rada, autor vješto povezuje uvodni dio, proces istraživanja i zaključna razmatranja na kraju radu nudeći odgovarajuće preporuke.Ovaj rad je pisan vrlo jasnim i razumljivim jezikom bez nepotrebnih sintagmi, a stil pisanja uobičajen je za ovakvu vrstu radova. Citiranja u radu su urađena vrlo korektno, u skladu sa važećim normama o pisanju naučnih radova.Proizlazi da je rad urađen u skladu sa namjenom i zadovoljava kriterije za ovakvu vrstu radova te,P r e d l a ž e m:objavljivanje rada pod naslovom „STRATEGIJE MOTIVACIJE ZAPOSLENIH u naučno-stručnom časopisu SVAROG.Banja Luka, 25. maj 2014. godine                                                RECENZENT        Prof. dr Zoran Zoranović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *