I-ciklus

Akademski naziv: Profesor razredne nastave

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-01

Filozofija vaspitanja

2

0

3

RN-02

Engleski jezik I

2

1

4

RN-03

Opšta pedagogija I

2

2

5

RN-04

Opšta psihologija

2

2

5

RN-05

Porodična pedagogija

2

2

5

RN-06

Srpski (maternji) jezik I

2

2

4

RN-07

Izborni predmet 1

2

1

4

UKUPNO

 

14

10

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-08

Engleski jezik II

2

1

4

RN-09

Školska pedagogija

2

2

5

RN-10

Razvojna psihologija I

2

2

4

RN-11

Opšta pedagogija II

2

2

5

RN-12

Srpski (maternji) jezik II

2

2

4

RN-13

Matematika I

2

1

4

RN-14

Izborni predmet 2

2

0

4

UKUPNO

 

14

10

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-15

Didaktika

2

2

3

RN-16

Fizičko vaspitanje

0

2

2

RN-17

Razvojna psihologija II

2

1

5

RN-18

Pedagoška psihologija

2

2

3

RN-19

Matematika II

2

2

4

RN-20

Vokalno-instrumentalna nastava

2

1

3

RN-21

Osnovi prirodnih i društvenih nauka

2

2

5

RN-DP

Didaktička praksa

   

5

UKUPNO

 

12

12

30

 

Druga godina – Četvrti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-22

Likovna kultura

2

1

4

RN-23

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I

2

2

4

RN-24

Metodika nastave prirode i društva I

2

2

4

RN-25

Metodika nastave matematike I

2

1

4

RN-26

Metodika nastave fizičkog vaspitanja I

2

1

3

RN-27

Metodika nastave likovne kulture

2

2

3

RN-28

Metodika nastave muzičke kulture I

2

1

4

RN-MP

Metodička praksa

   

4

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Peti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-29

Metodologija pedagoških istraživanja

2

2

4

RN-30

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti II

2

2

4

RN-31

Metodika nastave matematike II

2

2

5

RN-32

Metodika nastave prirode i društva II

2

1

3

RN-33

Metodika nastave fizičkog vaspitanja II

2

1

3

RN-34

Metodika nastave muzičke kulture 2

2

1

5

RN-35

Izborni predmet 3

2

1

3

RN-MP

Metodička praksa

0

0

3

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Šesti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-36

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

6

RN-37

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III

2

2

6

RN-38

Priprema djeteta za polazak u školu

2

2

5

RN-39

Metodika nastave matematike III

2

2

5

RN-40

Završni (dodiplomski) rad

0

0

8

UKUPNO

 

8

8

30

 Izborni nastavni predmeti od 4 ECTS boda su:

 1. Pedagoška informatika;
 2. Pedagoška komunikacija;
 3. Književnost za djecu;
 4. Specijalna pedagogija;
 5. Sociologija obrazovanja.

Izborni nastavni predmeti od 3 ECTS boda su:

 1. Dramska radionica;
 2. Ekologija;
 3. Psihologija darovitosti.

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece

 

Prva godina – Prvi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-01

Filozofija vaspitanja

2

0

3

PV-02

Engleski jezik I

2

1

4

PV-03

Opšta pedagogija I

2

2

5

PV-04

Opšta psihologija

2

2

5

PV-05

Porodična pedagogija

2

2

5

PV-06

Srpski (maternji) jezik I

2

2

4

PV-07

Izborni predmet 1

2

1

3

PV-HO

Hospitovanje

0

0

1

UKUPNO

 

14

10

30

 

Prva godina – Drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-08

Engleski jezik II

2

1

4

PV-09

Predškolska pedagogija

2

2

6

PV-10

Razvojna psihologija I

2

2

4

PV-11

Opšta pedagogija II

2

2

4

PV-12

Srpski (maternji) jezik II

2

2

4

PV-13

Matematika

2

2

4

PV-14

Izborni predmet 2

2

0

2

PV-HO

Hospitovanje

0

0

2

UKUPNO

 

14

11

30

 

Druga godina – Treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-15

Didaktika

2

2

3

PV-16

Fizičko vaspitanje

0

2

2

PV-17

Razvojna psihologija II

2

1

5

PV-18

Pedagoška psihologija

2

2

3

PV-19

Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima

2

2

4

PV-20

Vokalno-instrumentalna nastava

2

1

3

PV-21

Osnovi prirodnih i društvenih nauka nauka

2

2

5

PV-MP

Metodička praksa

   

5

UKUPNO

 

12

12

30

 

Druga godina – Četvrti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-22

Likovna kultura

2

1

3

PV-23

Metodika vaspitno-obrazovnog rada

2

2

4

PV-24

Metodika razvoja govora

2

2

4

PV-25

Metodika elementarnih matematičkih pojmova I

2

1

4

PV-26

Metodika upoznavanja okoline I

2

2

4

PV-27

Metodika nastave likovne kulture

2

1

4

PV-28

Metodika nastave muzičke kulture I

2

1

4

PV-MP

Metodička praksa

   

3

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Peti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-29

Metodologija pedagoških istraživanja

2

2

7

PV-30

Metodika upoznavanja okoline II

2

2

5

PV-31

Metodika nastave fizičkog vaspitanja I

2

2

5

PV-32

Metodika nastave muzičke kulture II

2

2

5

PV-33

Metodika elementarnih matematičkih pojmova II

2

2

5

PV-34

Izborni predmet 3

2

2

3

UKUPNO

 

12

12

30

 

Treća godina – Šesti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-35

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

4

PV-36

Metodika nastave fizičkog vaspitanja II

2

2

5

PV-37

Priprema djeteta za polazak u školu

2

2

5

PV-38

Dječija antropologija

2

2

5

PV-39

Metodika elementarnih matematičkih pojmova III

2

2

4

PV-40

Završni (dodiplomski) rad

   

7

UKUPNO

 

10

10

30

Izborni nastavni predmeti su:

 1. Pedagoška informatika;
 2. Pedagoška komunikacija;
 3. Književnost za djecu;
 4. Specijalna pedagogija;
 5. Sociologija obrazovanja.
 6. Dramska radionica;
 7. Likovna radionica;
 8. Ekologija;
 9. Psihologija darovitosti;
 10. Radionica stvaralaštva u pokretu

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-01

Filozofija vaspitanja

2

2

6

PPV-02

Opšta pedagogija

4

2

8

PPV-03

Vokalno instrumentalna nastava

2

1

5

PPV-04

Srpski jezik

3

2

7

PPV-05

i

PPV-06

Izborni predmet 1

Socilogija obrazovanja ili Scenska umjetnost – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

4

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-07

Istorija predškolske pedagogije

3

2

7

PPV-08

Opšta   psihologija

2

2

6

PPV-09

Kultura govora

2

1

5

PPV-10

Strani jezik 1

2

 

4

PPV-11

i

PPV-12

Izborni predmet 2

Dječije muzičko stvaralaštvo ili Dramske igre za djecu– student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

PPV-PP

Pedagoška praksa

 

4

4

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-13

Predškolksa pedagogija 1

4

2

8

PPV-14

Razvojna psihologija

2

2

6

PPV-15

Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima

2

1

5

PPV-16

Osnove prirodnih i društvenih nauka

3

2

7

PPV-17

i

PPV-18

Izborni predmet 3

Računari u predškolskim ustanovama ili Elementarne igre u prirodi – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-19

Predškolska pedagogija 2

3

2

7

PPV-20

Porodična pedagogija

2

2

6

PPV-21

Književnost za djecu

2

1

5

PPV-22

Osnovi likovnog vaspitanja

2

 

4

PPV-23

i

PPV-24

Izborni predmet 4

Dječije likovno stvaralaštvo ili

Ekološko vaspitanje- student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

PPV-PP

Pedagoška praksa

 

4

4

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-25

Metodologija pedagoških istraživanja

4

2

8

PPV-26

Metodika rada u predškolskim ustanovama

4

2

8

PPV-27

Metodika muzičkog vaspitanja 1

2

1

5

PPV-28

Osnove fizičkog vaspitanja

2

1

5

PPV-29

i

PPV-30

Izborni predmet

Strani jezik 2 ili

Retorika – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

UKUPNO

 

   

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-31

Metodika razvoja govora 1

2

2

6

PPV-32

Metodika elementarnih matematičkih pojmova 1

2

2

6

PPV-33

Metodika upoznavanja okoline 1

2

2

6

PPV-34

Metodika likovnog vaspitanja 1

2

 

4

PPV-35

i

PPV-36

Izborni predmet

Akciono istraživanje ili Osnove inkluzivnog obrazovanja – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

PPV-MP

Metodička praksa

 

4

4

UKUPNO

     

30

 

Červtra godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-37

Metodika razvoja govora 2

3

2

7

PPV-38

Metodika elementarnih matematičkih pojmova 2

3

2

7

PPV-39

Metodika upoznavanja okoline 2

2

2

6

PPV-40

Metodika fizičkog vaspitanja 1

2

2

6

PPV-41

i

PPV-42

Izborni predmet

Integrisani kurikulum predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Hor i orkestar – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

UKUPNO

 

   

30

 

Červtra godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-43

Metodika muzičkog vaspitanja 2

2

1

5

PPV-44

Metodika fizičkog vaspitanja 2

2

1

5

PPV-45

Metodika likovnog vaspitanja 2

2

2

6

PPV-46

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

6

PPV-47

i

PPV-48

Izborni predmet

predškolsko vaspitanje ili filmska i tv kultura.

2

 

4

PPV-MP

Metodička praksa

 

4

4

UKUPNO

     

30

 

U pripremi

II-ciklus

Akademski naziv: Magistar razredne nastave

 

Prva godina – Prvi semester 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-01

Razvoj i evaluacija kurikuluma

3

2

6

MRN-02

Akademsko pisanje

2

2

6

MRN-03

Menadžment školskih ustanova

2

2

7

MRN-04

Obrazovna tehnologija

2

2

7

MRN-05

Strani jezik

2

2

4

UKUPNO

 

11

10

30

 

Prva godina – Drugi semester 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-06

Savremeno didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

2

2

9

MRN-07

Metodika nastave likovne kulture

2

2

4

MRN-08

Metodika nastave fizičkog vaspitanja

2

2

4

MRN-09

Metodika nastave muzičke kulture

2

2

4

MRN-10

Metodička praksa

   

9 (3×3)

UKUPNO

 

8

8

30

 

Druga godina – Treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-11

Metodika nastave srpskog (maternjeg) jezika i književnosti

3

1

6

MRN-12

Metodika nastave matematike

3

1

6

MRN-13

Metodika nastave prirode i društva

3

1

6

MRN-14

Metodička praksa

   

12

UKUPNO

 

9

3

30

 

Druga godina – Četvrti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-15

Izborni predmet 1

2

2

5

MRN-16

Izborni predmet 2

2

2

5

MRN-17

Završni master rad

   

20

UKUPNO

 

4

4

30

 

Akademski naziv: Magistar predškolskog vaspitanja

 

Prva godina –prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-01

Razvoj i evaluacija kurikuluma

3

2

6

MPV-02

Akademsko pisanje

2

2

6

MPV-03

Menadžment predškolskih ustanova

2

2

7

MPV-04

Obrazovna tehnologija

2

2

7

MPV-05

Strani jezik

2

2

4

UKUPNO

 

11

10

30

 

Prva godina –drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-06

Savremeno didaktičko -metodički tokovi predškolskog vaspitanja

2

2

9

MPV-07

Metodika nastave likovne kulture

2

2

4

MPV-08

Metodika nastave fizičkog vaspitanja

2

2

4

MPV-09

Metodika nastave muzičke kulture

2

2

4

MPV-10

Metodička praksa

   

9

UKUPNO

 

8

8

30

 

Druga godina –treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-11

Metodika razvoja govora

3

1

6

MPV-12

Metodika razvoja elementarnih matematičkih pojmova

3

1

6

MPV-13

Metodika upoznavanja okoline

3

1

6

MPV-14

Metodička praksa

   

12

UKUPNO

 

9

3

30

 

Druga godina –četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-15

Izborni predmet 1

2

2

5

MPV-16

Izborni predmet 2

2

2

5

MPV-17

Završni master rad

   

20

UKUPNO

 

4

4

30

 

Akademski naziv: Master predškolskog vaspitanja i obrazovanja

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanje

Vježbe

ECTS

DPV-01

Savremene teorije predškolskog vaspitanja

3

1

5

DPV-02

Razvoj kurikuluma predškolskog vaspitanja

2

1

5

DPV-03

Akademsko pisanje

2

1

5

DPV-04

Savremeni tokovi metodike razvoja govora

3

1

5

DPV-05

Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja

2

1

5

DPV-06

Savremeni tokovi fizičkog vaspitanja

2

1

5

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanje

Vježbe

ECTS

DPV-07

Savremeni tokovi metodike početnih matematičkih pojmova

2

4

DPV-08

Savremeni tokovi metodike muzičkog vaspitanja

2

4

DPV-09

Prvi izborni predmet (vezan za metodiku iz koje se uzima završni rad)

2

3

DPV-10

Drugi izborni predmet (vezan za metodiku iz koje se uzima završni rad

2

3

DPV-11

Završni rad

8

4

16

UKUPNO

 

 

 

30

IZBORNI PREDMETI PO METODIKAMA

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike razvoja govora

 1. Lingvistička osnova govora djece
 2. Književni tekst i razvoj govora djece

Predmeti vezani za Savremene tokovi u metodici početnih matematičkih pojmova

 1. Matematičke igre
 2. Darovitost za matematiku u predškolskom vaspitanju

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike muzičke umjetnosti

 1. Teorijske osnove muzičke umjetnosti
 2. Stilovi u muzici

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike fizičkog vaspitanja

 1. Lokomotroni aparat za kretanje i fizičko vaspitanje
 2. Prirodni oblici kretanja i fizička vježba

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja

 1. Dječije igre u likovnom vaspitanju i obrazovanju
 2. Stilovi u likovnoj umjetnosti

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike rada sa djecom sa posebnim potrebama

 1. Individualizacija u inkuzivnom vaspitanju
 2. Aktivnosti djece sa posebnim potrebama

Vijesti sa fakulteta

Pogledaj sve