I-ciklus

Akademski naziv: Diplomirani politikolog

Uža naučna oblast: Međunarodni odnosi i diplomatija; Spolјna i unutrašnja politika; Javne službe i administracija

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-01

Osnovi političkih nauka

2

2

6

PO-02

Sociologija

2

2

6

PO-03

Osnovi prava

2

2

6

PO-04

Politička antropologija

2

2

6

PO-05

Engleski jezik I

2

2

6

UKUPNO

     

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-06

Osnovi ekonomije

2

2

6

PO-07

Informatika

2

2

6

 

PO-08

PO-09

Izborni predmet I *

1) Globalizacioni procesi

2) Savremena politička ekonomija

2

2

6

 

PO-10

PO-11

Izborni predmet II *

1) Istorija političke misli

2) Osnove spolјnje politike

2

2

6

PO-12

Engleski jezik II

2

2

6

UKUPNO

     

30

*Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-13

Savremeni politički sistemi

2

2

6

PO-14

Politička psihologija

2

2

6

PO-15

Osnove komunikologije

2

2

6

PO-16

Politički menadžment

2

2

6

PO-17

Engleski jezik III

2

2

6

UKUPNO

 

10

10

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-18

Politički sistem Bosne i Hercegovine

2

2

5

PO-19

Savremena politička istorija

2

2

5

PO-20

Osnovi metodologije nauke

2

2

5

 

PO-21

PO-22

Izborni predmet I *

1) Socijalna psihologija

2) Retorika

2

2

5

 

PO-23

PO-24

Izborni predmet II *

1) Spolјna politika BiH

2) Savremena politička sociologija

2

2

5

PO-25

Engleski jezik IV

2

2

5

UKUPNO

     

30

* Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

 

Usmjerenje: SPOLjNA I UNUTRAŠNјA POLITIKA

Program usmjerenja za smjer spolјnja i unutrašnja politika provodi se tokom treće i četvrte godine opštih akademskih studija

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-26

Teorija kulture

2

2

5

PO-27

Javna uprava

2

2

5

PO-28

Menadžment javnog sektora

2

2

5

PO-29

Odnosi s javnošću

2

2

5

 

PO-30

PO-31

Izborni predmet I *

1) Međunarodna ekonomija

2) Nauka o bezbjednosti

2

2

5

 

PO-32

PO-33

Izborni predmet II *

1 Međunarodne organizacije

2) Upravno pravo

2

2

5

UKUPNO

     

30

* Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-34

Upravlјanje lјudskim resursima

2

2

6

PO-35

Međunarodni odnosi

2

2

6

PO-36

Međunarodno pregovaranje

2

2

6

 

PO-37

PO-38

Izborni predmet I *

1) Mediji i politika

2) Evropska unija i evropski odnosi

2

2

6

 

PO-39

PO-40

Izborni predmet II *

1) Studije mira

2) Interkulturni menadžment

2

2

6

UKUPNO

     

30

* Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Četvrta godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-41

Globalna i nacionalna bezbjednost

2

2

6

PO-42

Geopolitika

2

2

6

PO-43

Politička etika

2

2

6

 

PO-44

PO-45

Izborni predmet I *

1) Balkan u međunarodnim odnosima

2) Religija i politika

2

2

6

 

PO-46

PO-47

Izborni predmet II *

1) Organizovanje i upravlјanje javnom upravom

2) Geoekonomija

2

2

6

UKUPNO

     

30

* Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Četvrta godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-48

Finansijska politika i javne finansije

2

2

5

PO-49

Upravlјanje državnim sistemima

2

2

5

 

PO-50

PO-51

Izborni predmet I *

1) Ekološka politika

2) Poslovna korespodencija

2

2

5

 

PO-52

PO-53

Izborni predmet II *

1) Komparativna politička kultura

2) Lokalna samouprava

2

2

5

 

Završni rad

   

10

UKUPNO

     

30

* Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

 

Usmjerenje: MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

Program usmjerenja za smjer međunarodni odnosi i diplomatija provodi se tokom treće i četvrte godine opštih akademskih studija.

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MO-26

Međunarodne organizacije

2

2

5

MO-27

Međunarodna ekonomija

2

2

5

MO-28

Uvod u diplomatiju

2

2

5

MO-29

Odnosi s javnošću

2

2

5

 

MO-30

MO-31

Izborni predmet I *

1) Javna uprava

2) Socijalna politika EU

2

2

5

 

MO-32

MO-33

Izborni predmet II *

1 Teorija kulture

2) Nauka o bezbjednosti

2

2

5

UKUPNO

     

30

* Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Treća godina – Šesti semestar  

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MO-34

Međunarodni odnosi

2

2

6

MO-35

Međunarodno pregovaranje

2

2

6

MO-36

Evropska unija i evropski odnosi

2

2

6

 

MO-37

MO-38

Izborni predmet I *

1) Studije mira

2) Mediji i politika

2

2

6

 

MO-39

MO-40

Izborni predmet II *

1) Interkulturni menadžment

2) Upravlјanje lјudskim resursima

2

2

6

UKUPNO

     

30

* Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Četvrta godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MO-41

Globalna i nacionalna bezbjednost

2

2.

6

MO-42

Geopolitika

2

2

6

MO-43

Geoekonomija

2

2

6

 

MO-44

MO-45

Izborni predmet I *

1) Balkan u međunarodnim odnosima

2) Politička etika

2

2

6

 

 

MO-46

MO-47

Izborni predmet II *

1) Međunarodno poslovno pravo i pravo Evropske unije

2) Funkcionisanje diplomatskih predstavništva

2

2

6

UKUPNO

     

30

* Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Četvrta godina – Osmi semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MO-48

Spolјnja i bezbjednosna politika Evropske unije

2

2

5

MO-49

Ekonomska diplomatija

2

2

5

 

MO-50

MO-51

Izborni predmet I *

1) Poslovan koraspodencija

2) Finansijska politika i javne finansije

2

2

5

 

MO-52

MO-53

Izborni predmet II *

1) Komparativna politička kultura

2) Ekološka politika

2

2

5

 

Završni rad

   

10

UKUPNO

     

30

 * Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

 

Usmjerenje: JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJA

Program usmjerenja za smjer javne službe i administracija provodi se tokom treće i četvrte godine opštih akademskih studija.

 

Treća godina – Peti semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

JS-26

Upravno pravo

2

2

5

JS-27

Javna uprava

2

2

5

JS-28

Menadžment javnog sektora

2

2

5

JS-29

Osnovi sistema državne uprave

2

2

5

 

JS-30

JS-31

Izborni predmet I *

1) Odnosi s javnošću

2) Strategijski menadžment

2

2

5

 

JS-32

JS-33

Izborni predmet II *

1 Teorija kulture

2) Nauka o bezbjednosti

2

2

5

UKUPNO

     

30

 * Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Treća godina – Šesti semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

JS-34

Upravlјanje lјudskim resursima

2

2

6

JS-35

Međunarodni odnosi

2

2

6

JS-36

Mediji i politika

2

2

6

 

JS-37

JS-38

Izborni predmet I *

1) Studije mira

2) Interkulturni menadžment

2

2

6

 

JS-39

JS-40

Izborni predmet II *

1) Komuniciranje u javnoj upravi

2) Evropska unija i evropski odnosi

2

2

6

UKUPNO

     

30

 * Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Četvrta godina – Sedmi semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

JS-41

Globalna i nacionalna bezbjednost

2

2

6

JS-42

Geopolitika

2

2

6

JS-43

Balkan u međunarodnim odnosima

2

2

6

 

JS-44

JS-45

Izborni predmet I *

1) Politička etika

2) Religija i politika

2

2

6

 

 

JS-46

JS-47

Izborni predmet II *

1) Organizovanje i upravlјanje javnom upravom

2) Geoekonomija

2

2

6

UKUPNO

     

30

 * Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Četvrta godina – Osmi semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

JS-48

Upravlјanje državnim sistemima

2

2

5

JS-49

Finansijska politika i javne finansije

2

2

5

 

JS-50

JS-51

Izborni predmet I *

1) Lokalna samouprava

2) Ekološka politika

2

2

5

 

JS-52

JS-53

Izborni predmet II *

1) Komparativna politička kultura

2) Poslovna koraspodencija

2

2

5

 

Završni rad

   

10

UKUPNO

     

30

 * Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

Sadržaj u pripremi

II-ciklus

Akademski naziv: Magistar politikologije

Uža naučna oblast: Međunarodni odnosi i diplomatija; Spolјna i unutrašnja politika; Javne službe i administracija

 

Smjer: SPOLjNA I UNUTRAŠNјA POLITIKA

Drugi ciklus studija – diplomski akademski studij (master) smjer spolјnja i unutrašnja politika traje dva semestra u kojima se izučava 6 predmeta i radi završni master rad.

 

Peta godina – Deveti semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPO-54

Konstitucionalizam i demokratija

2

2

6

MPO-55

Politički marketing

2

2

6

MPO-56

Savremena država i javna uprava

2

2

6

 

MPO-57

MPO-58

Izborni predmet I *

1) Teorija i praksa rješavanja sukoba

2) Osnove političke analize

2

2

6

 

MPO-59

MPO-60

MPO-61

Izborni predmet II *

1) Javno mnenje

2) Politička kultura i javne politike

3) Savremeni sistemi informisanja

2

2

6

UKUPNO

     

30

 * Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Peta godina – Deseti semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPO-62

Metodologija naučnoistraživačkog rada

4

4

10

 

Završni master rad

   

20

UKUPNO

     

30

 

 

Usmjerenje: MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

Drugi ciklus studija – diplomski akademski studij (master) smjer međunarodni odnosi i diplomatija traje dva semestra u kojima se izučava 6 predmeta i radi završni master rad.

 

Peta godina – Deveti semestar

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MMO-54

Politički sistem Evropske unije

2

2

6

MMO-55

Konstitucionizam i demokratija

2

2

6

MMO-56

Diplomatsko i konzularno pravo

2

2

6

 

MMO-57

MMO-58

Izborni predmet I *

1) Teorija i praksa rješavanja sukoba

2) Javno mnenje

2

2

6

 

 MMO-59

MMO-60

MMO-61

Izborni predmet II *

1) Savremena država i javna uprava

2) Politički marketing

3) Savremeni sistemi informisanja

2

2

6

UKUPNO

     

30

 * Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Peta godina – Deseti semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MMO-62

Metodologija naučnoistraživačkog rada

4

4

10

 

Završni master rad

   

20

UKUPNO

     

30

 

 

Usmjerenje: JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJA

Drugi ciklus studija – diplomski akademski studij (master) smjer javne službe i administracija traje dva semestra u kojima se izučava 6 predmeta i radi završni master rad.

 

Peta godina – Deveti semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MJS-54

Konstitucionizam i demokratija

2

2

6

MJS-55

Savremena država i javna uprava

2

2

6

MJS-56

Politički marketing

2

2

6

 

MJS-57

MJS-58

Izborni predmet I *

1) Osnove političke analize

2) Teorija i praksa rješavanja sukoba

2

2

6

 

 MJS-59

MJS-60

MJS-61

Izborni predmet II *

1) Javno mnenje

2) Politička kultura i javne politike

3) Savremeni sistemi informisanja

2

2

6

UKUPNO

     

30

 * Iz svake izborne grupe bira se po jedan predmet

 

Peta godina – Deseti semestar 

Šifra predmeta

Predmeti

Predavanja

Vježbe

ECTS

MJS-62

Metodologija naučnoistraživačkog rada

4

4

10

 

Završni master rad

   

20

UKUPNO

     

30

 

Vijesti sa fakulteta

Pogledaj sve